Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cướp hiếp từng người cuồng điên
Rưng rưng nước mắt sợ phiên đến ...mình
"Uyên ương" vừa mới sánh đôi
Quê hương bỏ lại, phải rời Mẹ Cha ...

Hits: 4592 URL: http://lmstflorida.com/?104