Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình! ...

Viết cho Ghe Không Số, 41 Người, nhập trại Songkhla, Thái Lan đầu năm 1980

Hits: 4914 URL: http://lmstflorida.com/?105