Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Cần cù, vất vả đôi tay trắng
Ngay thật, hiền lương một chữ không
Nghìn dặm xa trông về chốn cũ
Hồn quê lả tả lá thu phong ...

Hits: 4281 URL: http://lmstflorida.com/?109