Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngoại bang bầm chặt trên lưng Mẹ
Nghịch tử cắt chia dưới xác thân ...

Xuôi ngược hằn in bao thế kỷ
Dọc ngang vết tích bấy thời gian ...

Hits: 3219 URL: http://lmstflorida.com/?1191