Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cõi tạm trả xong thân nghiệp dĩ
Đôi vai rảnh nợ nghiệp binh đao.
Anh về bên ấy xin yên nghĩ
Tôi ở lại đây giọt lệ trào!

Hits: 4549 URL: http://lmstflorida.com/?227