Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bó gối, tôi ngồi khoanh tay khóc
Tức tưởi lòng, đau xót mãi thêm
Mồ sâu, đáy biển chìm bao xác
Thơ ở quê người mãi đau rêm

Hits: 3894 URL: http://lmstflorida.com/?307