Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tôi về trở lại hôm nay
từng đau đớn cũ phơi bày vết đâm
Tôi về tử tội trầm ngâm
nghìn năm tạo đựng căn phần thiên thư

Hits: 3234 URL: http://lmstflorida.com/?449