Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Điều binh, khiển tướng nghiêm minh và sắt thép
Cương trực, thanh liêm, thưởng phạt thật công minh
Giờ cúi đầu, lặng lẽ khóc thân lưu lạc
Ông cúi đầu, nước mắt khóc về quê hương !....

Hits: 5137 URL: http://lmstflorida.com/?88