Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mưa ngâu dằng dặc cả đêm trường,
Có biết lòng em kẻ viễn phương?
Vượt cả Trường Sơn qua vỹ tuyến,
Tìm ra Ải Bắc tận biên cương ....

Hits: 3679 URL: http://lmstflorida.com/?885