Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Để vinh danh TT Lê Minh Đão và Sư Đoàn 18 Bộ Binh
Cho dầu địch đông vô số bủa vây
Tôi sẽ giữ vững Long Khánh, Xuân Lộc
Vận nước đã tàn, hẹn ngày phục quốc
Long Khánh, Xuân Lộc, Việt Nam chờ ta ....

Hits: 6658 URL: http://lmstflorida.com/?90