Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thân vùi lấp trong biển cuồng sóng dậy
Hồn lạc lòi trong núi thẳm rừng sâu
Ngày tháng tư xin một khúc kinh cầu
Tờ lịch cũ xin thay cho bia mộ .....

Hits: 4021 URL: http://lmstflorida.com/?953